എന്താണ് സിരോഥയുടെ ബ്രോക്കെര്‍ജ് നിരക്കുകള്‍ ?

എന്താണ് സിരോഥ ? സിരോഥ  ഇന്ത്യയിലെ  ആദ്യത്തെ  Discount  ബ്രോക്കറും ,Discount   ബ്രോകിംഗ്  രംഗത്തെ  No.1  കമ്പനിയുമാണ്  .2010 ‘ ല്‍  തുടങി  നാളിതു വരെ Discount  ബ്രോക്കിംഗ് ‘ ല്‍  No. 1 സ്ഥാനം  നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന്  മാത്രമല്ല  ഇന്ത്യന്‍  ഓഹരി  brokerage 

Read More