മ്യൂച്ചല്‍ ഫണ്ട്സും ഓഹരികളും ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണ് ?

ഓഹരി വിപണി (share market) എന്നത്  കമ്പനികളുടെ  ഓഹരികളുടെ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള /വാങ്ങല്‍ /വില്പനയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രദാനമായും 2 മാർക്ക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. NSE- National Stock Exchange ,BSE- Bombay Stock Exchange Mutual Fund എന്നത് ഓഹരികളുടെ

Read More