ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപത്തിനായി അഞ്ച്‌ ഓഹരികള്‍

ഫ്യൂച്ചര്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ വാങ്ങേണ്ട വില: 40 രൂപ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വില: 52 രൂപ എഫ്‌എംസിജി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെയും സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും ബ്രാന്റിംഗും വിപണനവും ഉല്‍പ്പാദനവും വിതരണവും നിര്‍വ ഹിക്കുന്ന കമ്പനിയാ ണ്‌ ഫ്യൂച്ചര്‍ കണ്‍ സ്യൂമര്‍. വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ തിരിച്ചടി

Read More