കമ്പനികളിലെ വ്യവസായ സൈക്കിൾ

എല്ലാ കന്പനികൾക്കുമുണ്ട് വളർച്ചയുടേയും താഴ്ചയുടേയും മാന്ദ്യത്തിന്േ‍റയും മുന്നേറ്റത്തിന്േ‍റയും കാലഘട്ടങ്ങൾ. ഒരു വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്. 1. പ്രാരംഭ ഘട്ടം 2. വളർച്ചയുടെ ഘടകം 3. സ്ഥിരതയുടെ ഘടകം 4. തളർച്ചയുടെ ഘടകം സംരംഭക ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലെത്താൻ കുറച്ചു

Read More